I Postanowienia ogólne
 1. PMPIADA 2018, zwana w dalszej części Regulaminu „Wydarzeniem,  organizowana przez PMI PC, odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2018 r
  w
  „Mercure Poznań Centrum”, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest PMI Poland Chapter z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000-167-986, NIP 525-227-89-73, REGON 015543424, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 3. Oficjalny serwis internetowy Wydarzenia znajduje się pod adresem: http://www.pmpiada.pl/ a oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a organizatorem jest adres e-mail: pmpiada@pmi.org.pl
 
II Zasady uczestnictwa
 1. Podstawą uczestnictwa w Wydarzeniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://www.pmpiada.pl/  oraz uiszczenie opłaty do dnia 12 listopada 2018 r. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na konto Organizatora. Uczestnik ponosi koszty połączenia Internetowego związane z rejestracją na konferencję.
 2. Organizator w ramach opłaty nie zapewnia dojazdu na miejsce odbywania się Wydarzenia ani noclegu.
 3. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie uczestników Wydarzenia bez zgody Organizatora.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do wyczerpania przygotowanych miejsc.
 6. Organizator ma prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w Wydarzeniu bez podania przyczyny. W przypadku dokonania opłaty za uczestnictwo Organizator zwróci Uczestnikowi wysokość dokonanej wpłaty w ciągu 7 dni na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.
 
III Opłata za uczestnictwo
 1. Cennik opłat Wydarzenia dostępny jest w serwisie http://www.pmpiada.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego obniżenia kwoty opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty dla Członków PMI PC oraz do udzielania innych zniżek według swojego uznania.
 4. Po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz po uiszczeniu opłaty za uczestnictwo uczestnik pod wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail otrzyma potwierdzenie rejestracji.
 5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w konferencji.
 6. Uczestnikowi rezygnującemu z uczestnictwa nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty za udział w PMPIADZIE
 7. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestników zostaną im zwrócone w pełnej wysokości.
 
 
IV Odstąpienie od umowy i reklamacje
 
 1. Organizator informuje, że Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy zawieranej na odległość drogą elektroniczną bez podania przyczyny, przy czym z uwagi na to, że Uczestnik zawiera umowę, w której wskazany jest konkretny dzień i miejsce Wydarzenia to zastosowanie znajdzie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, który stanowi, że w takim przypadku - w związku z poinformowaniem Uczestnika - prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania powodu nie przysługuje.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania rejestracji na Wydarzenie, potwierdzonej przez organizatora.
 3. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: pmpiada@pmi.org.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 

V Formy płatności
 1. Akceptowana formy płatności:
 1. przelewem na wskazane przez organizatora konto:
PMI Poland Chapter
Ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
Nr konta: 63 1140 1010 0000 2752 6500 1008
Numer konta zostanie wskazany w mailu potwierdzającym rejestrację i/lub na fakturze. Wymagany jest uprzedni, bezpośredni kontakt z organizatorem w celu omówienia szczegółów płatności. Z organizatorem należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
 1. płatności online za pośrednictwem operatora tych płatności, tj. Przelewy24.pl
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatorów płatności wskazanych w pkt 1b powyżej.
 2. Czas na zrealizowanie płatności do 48 godzin dla osób prywatnych oraz 14 dni dla klientów instytucjonalnych.
VI Bezpieczeństwo
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie Wydarzenie.
 
VII Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych jest Organizator, czyli PMI Poland Chapter,z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000167986, NIP 525-227-89-73, REGON 015543424.
 2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@pmi.org.pl, +48 530 700 457.
 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:
 • cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody,
 • dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są   przetwarzane,
 • sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przechowywania danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru.
 1. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych osobowych Użytkowników Portalu, w tym Zamawiających i Uczestników Konferencji, opisane są w Polityce Prywatności: http://pmi.org.pl/polityka-prywatnosci
VIII.1 Dane pozyskiwane w celu realizacji Wydarzenia
 1. W zakresie danych, których podanie jest obowiązkowe w formularzu:
  1. podstawą przetwarzania będzie wykonanie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i realizacja prawnie uzasadnionych celów administratora, a więc realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspieranie, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzanie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie,
  2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację Wydarzenia i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z realizacją Wydarzenia. Organizator może przekazać dane osobowe podwykonawcom Organizatora (np. dostawcy oprogramowania, firmy drukujące) biorącym udział w przeprowadzeniu Wydarzenia na zlecenie PMI Poland Chapter w celach związanych z realizacją Wydarzenia. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników i identyfikatorów.
 2. W zakresie danych, których podanie jest dobrowolne w formularzu:
 1. podstawą przetwarzania będzie wyrażona zgoda, dokonana poprzez podanie określonych danych w polach formularza,
 2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację Wydarzenia i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z realizacją Wydarzenia, chyba że wcześniej zgoda zostanie cofnięta.
 1. Dane podawane na potrzeby wystawienia faktur:
 1. przetwarzane będą na podstawie wykonania umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, wynikających z roszczeń związanych z realizacją umowy i obowiązków księgowych i rozliczeniowych wynikających z  obowiązujących przepisów prawnych,
 2. przechowywane będą przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy, a udostępniane w zakresie niezbędnym, procesorom, jak np. księgowości.
 1. Dane rejestrowane i udostępniane w formie zdjęć i nagrań video:
 1. przetwarzane będą na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora oraz wykonania umowy, a więc realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowania profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspierania, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzania świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie,
 2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację konferencji oraz zajmującym się profesjonalnym nagrywaniem, fotografowaniem i obróbką materiałów.
 
VIII.2 Dane pozyskiwane w celach marketingowych i handlowych
 1. Dane, w których wyrażono zgodę na cele marketingowe lub handlowe:
 1. przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w formularzu,
 2. przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody;
 3. przekazywane będą podmiotom wskazanym w składanych oświadczeniach.
 
IX Informacje o partnerach i sponsorach
 1. Partnerzy oraz Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas sesji i warsztatów, pod warunkiem, że Uczestnicy są o tym poinformowani, a pomieszczenia wykładowe przeznaczone na te działania są wyraźnie oznaczone.
 2. Partnerzy oraz Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników Wydarzenia, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.
 
X Postanowienia końcowe
 1. Wydarzenie może być nagrywane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
 1. gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu,
 2. gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia.
 1. Przetwarzanie danych podczas Wydarzenia, w tym poprzez udostępnianie nagrań i zdjęć jest zgodne z przepisami ochrony danych osobowych.
 2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga Dyrektor Zarządzający PMI Poland Chapter Oddział Poznań lub Prezes PMI Poland Chapter, a dotyczące realizacji umowy sąd powszechny.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
 1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
 2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
 3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich uczestników.
 2. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu Wydarzenia, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.
 3. Organizator ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o których Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.